You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pohľadový betón – moderný jazyk architektov

Či už ide o dych berúce výšky alebo extrémne tvary a štruktúry – spĺňa vízie architektov pri výstavbe múzeií, koncertných hál, štadiónov alebo mostov v súlade s celosvetovo najvyššími štandardmi.

Vo veľkom množstve prípadov je pohľadový betón moderným riešením z dôvodov technických, ekonomických alebo estetických.

PERI prináša svojim zákazníkom v stavebníctve praktickú pomoc a podporu: výberom, plánovaním a dodávkou preglejok a debniacich systémov, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám projektu. Vhodné riešenie pre každý povrch pohľadového betónu od štandardného debnenia až po debnenie špeciálnych tvarov. Výsledky s najvyššou kvalitou vyplývajú z veľmi úzkej spolupráce medzi architektmi, dodávateľmi a technikmi PERI.


Základné pravidlá pre realizáciu

Pohľadový betón bol vyvinutý pre najvýznamnejšie dizajny modernej architektúry. Ani jeden stavebný materiál sa totiž nedá použiť a spracovať rovnako univerzálnym spôsobom ako pohľadový betón, vďaka čomu si nájde využitie skoro pri každej výzve v stavebníctve. Konštrukčné vlastnosti čerstvého betónu umožňujú veľmi hospodárne dosiahnuť každý požadovaný tvar v príslušnej kvalite pomocou príslušného systému debnenia a preglejok. Kvalita pohľadového betónu sa dá rozdeliť do 4 úrovní v súlade s DBV (Nemecká asociácia pre betón), „Pohľadový Betón“.

Vytvorenie dizajnu pohľadového betónu je závislé od:

  • Preglejky a debniaceho systému
  • zmesy betónu vrátane typu cementu a prímesí
  • pridaného pigmentu
  • výberu vhodného oddebňovacieho oleja
  • následnej povrchovej úpravy ako je umývanie, brúsenie, leštenie a pieskovanie
  • impregnácie, farebného lakovania a náteru

Vývoj stavebného betónového materiálu s novými druhmi betónu ako je betón s vysokou pevnosťou, ľahkým zhutnením, samozhutňovací betón ako aj vláknobetón (oceľ a textilné vlákna) otvárajú nové možnosti pre ďalšie oblasti použitia.

Norma DIN 18217 „Povrchy betónov a debniace dosky“ je považovaná za definitívny štandard pre konštrukciu rozdielnych typov povrchov betónov. Daná norma neobsahuje žiadne požiadavky na esteticku pohľadového betónu, pretože pre jeho výrobu nie sú žiadne záväzné pravidlá. Čo je pochopiteľné, pretože tvorivý zámer architekta sa nedá štandardizovať. Jeho úlohou je popísať, tak komplexne a jasne ako je to len možné, svoje individuálne predstavy o vzhľade konkrétneho  prvku.

Brožúra DBV  "pohľadový betón", ktorá definuje konkrétne kritériá pre jednotlivé triedy pohľadového betónu  je dobrou technickou pomôckou pre projektantov ako aj obstarávateľov pri verejnom obstarávaní. Pritom sa dôrazne odporúča, aby popis a s tým súvisiace služby vychádzali priamo z danej brožúry.


Tím pre pohľadový betón

Pre plánovanie a realizáciu stavieb a konštrukčných prvkov s požiadavkou pre povrch v kvalite pohľadového betónu, je nevihnutná koordinovaná spolupráca všetkých zúčastnených strán. Očakávania ako aj požiadavky projektantov a stavebníkov musia byť pri výstavbe realizovateľné.

Najlepším riešením pre dobré výsledky je vytvorenie tímu architektov pre pohľadový betón. Ak zmluva nie je súčasťou  fázy plánovania, a ak nie je definitívne dohodnuté, že kto bude zabezpečovať práce buď dohodou o konzultácií s príslušnými špecializovanými spoločnosťami (napríklad výrobca debnenia) alebo so skúsenou kanceláriou inžinierov. Vybraná kancelária projektantov potom môže prevziať úlohu koordinátora pre pohľadový betón v tíme pre pohľadový betón. Nakoľko v štádiu plánovania nie je zadaný postup prác ani dodávateľ stavby, sú užitočné konzultácie s kompetentnými špecializovanými firmami (napr. dodávateľmi debnenia) prípadne so skúsenými projekčnými firmami.
 


Prehľad debniacich systémov

V modernej výstavbe sa prednostne nasadzujú debnenia, ktoré pozostávajú zo systémových dielcov. Spolupôsobenie jednotlivých systémových dielcov má niekoľko výhod: na jednej strane logická kompatibilita zvyšuje pravdepodobnosť, že jednotlivé diely debnenia sú používané správne. Na druhej strane sa zvyšuje možnosť použitia jednotlivých komponentov na stavbe, čím sa znižujú náklady spojené s amortizáciou jednotlivých komponentov v závislosti od stavebného projektu. A zároveň je použitie systémového debnenia oveľa bezpečnejšie pre stavebný tím.

Pri použití debniacich systémov pre pohľadový betón je potrebné zobrať do úvahy aj kvalitu debnenia. Rámové debnenie sa väčšinou prenajíma z nájomných skladov, kde majú jednotlivé prvky debnenia rôznu mieru použiteľnosti a jednotlivé časti je možné opraviť. Pomocou prenajímateľného debnenia sa dá dosiahnuť kvalita povrchu betónu v triede SB 1 a SB 2. Pre dosiahnutie kvality povrchového betónu triedy SB3 a SB4 je len výnimočne možné použiť prenajímateľné rámové debnenie, napríklad PERI MAXIMO.

Bežne používané debniace systémy môžu byť rozdelené do rôznych skupín.

Inžinierske stavby

Pri výstavbe inžinierskych stavieb ako sú mosty, tunely alebo oporné múry sa využíva pohľadový betón ako dôležitá súčasť dizajnu.

Povrch betónu často pozorujeme len z diaľky alebo z vozidiel jazdiacich veľkou rýchlosťou. Aby bolo možné vytvoriť optické zvýraznenie, je potrebné vybrať jasné dizajnové prvky, napríklad škáry pri styku panelov, prípadne pracovné škáry, ktoré sú presne určené už vo fáze plánovania.

Je potrebné si uvedomiť, že veľa prvkov inžinierskych stavieb je často vystavených rôznym poveternostným vplyvom, čím dochádza k opotrebovaniu a k výrazným zmenám ich vzhľadu.

Stenové debnenia

Pri systémoch debnenia stien je potrebné rozlišovať medzi rámovým a nosníkovým debnením. V špeciálnych prípadoch je prezentované aj systémom kruhového debnenia.

Rámové debnenie
V súčasnosti okolo 70% stavebných spoločností používa pri výstavbe stien rámové debnenie, ktorého názov je odvodený od obvodového rámu, ktorý chráni okraje prekladaného debnenia od mechanického opotrebenia a poškodenia. Výsledkom čoho je, že na povrchu betónu ostávajú typické odtlačky a zároveň železné alebo hlinníkové rámy slúžia pri inštalácií kotiev debnenia a slúžia aj na pripevnenie zámkov a prestaviteľného príslušenstva.

Hlavným predstaviteľom rámového debnenia je PERI TRIO, ktoré je podobné ostatným debneniam výsledným povrchom betónu. Raster štandardných panelov a debniacich kotiev sa pohybuje medzi 2,70 m a 3,50 m, pričom sa jednotlivé panely dajú spojiť horizontálne alebo vertikálne. Rámové debnenie je robustné, s dlhou životnosťou a ľahkým ovládaním vďaka preddefinovanému rozmiestneniu spojov.


Nosníkové debnenie
Nosníkové debnenie sa v súčasnosti využíva oveľa menej ako v minulosti, používa sa najmä pri špeciálnych aplikáciách. Jeho názov je odvodený od drevených alebo kovových nosníkov. Drevené nosníky, oceľová závory a voliteľná preglejka vytvárajú dopredu zmontovaný debniaci prvok tzv. debniaci panel. Oceľové závory slúžia na pospájanie jednotlivých debniacich panelov a aj ako podložka pre systém kotvenia.

Hlavný princíp nosníkového systému debnenia predstavuje PERI VARIO GT 24, ktoré je podobné ostatným debneniam výsledným povrchom betónu. Raster štandardných panelov ako aj debniacich kotiev sa môže meniť.

Rozlišujeme dva druhy:

A) Štandardné panely
Zmontované panely s pevnými rozmermi pripravené na prenájnom, ktoré sú opatrené nosnou preglejkou a preglejkou pre pohľadový betón.

B) Projektovo špecializované debniace prvky
Ide o debnenia, ktoré sú naplánované a vyrobené podľa špeciálnych požiadaviek. Preglejka (typ, rozmer, uchytenie), nosníky a oceľové závory (rozostupy) ako aj umiestnenie kotiev je voliteľné pri dodržaní systémových princípov.

Kruhové debnenie
Zaoblené steny sa dajú zostrojiť polygonálne v tvare mnohouholníka použitím rámového debnenia a vložených drevených lichobežníkových hranolov. Debnenie v tvare kruhu sa dosahuje špeciálnym systémom nosníkového debnenia, pri ktorom sa požadovaný polomer dosahuje pomocou systému nastaviteľných kĺbových závor montovaných vo viacerých úrovniach. Polomer ohybu sa dá plynule nastaviť od 1,00 m po približne 20,00 m. Ohyb preglejky umožňujú špeciálne narezané drevené profily, ktoré sú uložené medzi preglejku a nosníky.

 

Stropné debnenia

Rovnako ako systém nosníkového debnenia stien sú aj stropné debnenia vyrobené z drevených alebo kovových nosníkov, ktoré sa vyznačuje širokou škálou použiteľnosti.

Stropné stoly, ktoré sa väčšinou používa pre veľké stropné plochy pozostávajú z rovnakých systémových komponentov. Vďaka veľkým rozmerom preglejok je redukovaný počet spojov, čo umožňuje vyššiu kvalitu pohľadového betónu.

Podobne ako rámové debnenie pre debnenie stien bolo vyvinuté aj rámové debnenie pre stropy, ktorého hlavnou výhodou je rýchle a bezpečné použitie.

Podľa konštrukčných zásad, rozdelujeme debnenie stropov na:

  • stropné nosníkové debnenie (napr. MULTIFLEX)
  • stropné panelové debnenie (napr. SKYDECK)
  • stropné roštové debnenie (napr. GRIDFLEX)
  • veľkoplošné debnenie (stropné modulové stoly, stoly vyrobené na mieru)

Pri stropoch sa mení dosiahnutá kvalita pohľadového betónu z rôznych dôvodov. Ovplyvňuje ju panelový raster nasadeného rámového debniaceho systému. Takisto ju ovplyvňuje kvalita, veľkosť a usporiadanie preglejok pri ostatných debniacich systémoch.

 

Stĺpové debnenia

Debnenia stĺpov alebo podperných konštrukcií sú odvodené od rámového alebo nosníkového debnenia. Vďaka čomu je výsledný efekt veľmi podobný. Pre splnenie požiadaviek na kvalitu stĺpov alebo podpier je dôležitý vhodný výber debniacich systémov, ktoré určujú požiadavky na priečny rez stĺpov, vyhotovenie rohov, kvalitu povrchu betónu, použitých preglejok a nosníkov.

3D debniace systémy

Často požadujú investori a architekti pri výstavbe kultúrno - spoločenskýc alebo reprezentačných budov optické zvýraznenia s neobyčajnými stavebnými tvarmi. Tieto takzvané 3D povrchy sa dajú len veľmi ťažko zrealizovať bežnými systémami debnenia, keďže sa vyžaduje aby povrchy mali najvyššiu kvalitu pohľadového betónu a aby boli rohy dokonale ostré. Pre takéto extravantné stavby je potrebné vyvinúť špeciálnu debniacu konštrukciu na mieru.

Tento koncept debnenia sa vyrába na základe 3D modelu budovy, ktorý sa dodáva výrobcom debnenia. Pozostáva zo staticky nosného systému a tzv. 3D debniacich prvkov, ktoré určujú výsledný tvar betónu. Jednotlivé prvky sa dajú jednoducho spojiť na stavenisku a následne nastaviť pomocou zameraných bodov, pomocných osí a montážnych šablón. Používa sa podobne ako modulové debnenie.


Preglejky - vzhľad betónovej plochy

Prostredníctvom výberu preglejky sa dá dosiahnuť veľká rozmanitosť povrchovej úpravy betónu. Preglejka určuje charakter povrchu betónu - nezávisle od následného spracovania alebo ošetrenia povrchu. Obstarávateľ musí presne poznať materiálne vlastnosti preglejky, ochranného živičného filmu (pokiaľ ho má), spracovanie ako aj spolupôsobenie s oddebňovacím olejom a čerstvou betónovou zmesou a toto všetko zohľadniť pri technickom návrhu. Povrch betónu je potrebné presne definovať už pri vypisovaní tendra, tak aby zhotoviteľ mohol presne určiť všetky relevantné aspekty materiálov a ich použitia, zároveň aby nespravil chybu ani pri výbere preglejky. Okrem toho musí byť schopný posúdiť realizovateľnosť a poukázať na všetky tolerancie a odchýlky.

Štyry vlastnosti preglejky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na povrch betónu:

Absorbcia preglejky Povrch betónu svetlý/ tmavý
Štruktúra povrchu Štruktúra povrchu betónu
Spoje preglejok Raster betónového povrchu
Uchytenie preglejok Odtlačok na povrchu betóna

Príklady projektov

Súčasné konštrukčné riešenia a stavebné metódy umožňujú realizáciu pôsobivých architektonických konceptov. Touto cestou Vám chceme predstaviť širokú škálu projektov s rôznymi variantami riešenia.

Pozemné stavby

Po mnohých rokoch architekti v stavebníctve opäť objavili potenciál pohľadového betónu a používajú ho ako dôležitý dizajnový prvok. Paralelne s vývojom stavebných materiálov a s tým súvisiacich technológií rástli aj požiadavky na realizátorov stavieb. Vysoké pevnosti betónov, použitie tekutých konzistencií betónov a samozhutnenia betónov umožňujú realizáciu štíhlych betónových konštrukcií rôznorodých tvarov. Zakrivené a šikmé steny a stropy sú často hlavnými dizajnovými prvkami. Trh s debnením sa prispôsobil vzniknutej situácií. Snaha dosiahnuť vysokokvalitný povrch pohľadového betónu s minimálnym počtom škár zodpovedá zvýšenému dopytu po veľkoplošnej preglejke. 

Stavebné súčasti vo vnútry budovy nepodliehajú poveternostným vplyvom a preto dochádza k ich pomalšiemu starnutiu. Pohľadová plocha je viditeľná z bezprostrednej vzdialenosti, čím je citlivá na všetky nedostatky. Aj z tohto dôvodu si architekti častejšie volia pohľadový betón triedy SB3 a SB4.

Výsledkom procesu plánovania architekta a zhotoviteľa projektu by mala byť aj definícia požiadaviek na dosiahnutie požadovanej kvality pohľadového betónu. V opačnom prípade prehnané požiadavky a ich následná náprava spôsobí nedostatočné, čiže neuspokojivé celkové výsledky.

 

Kultúrno - spoločenské budovy

Pri výstavbe kultúrno - spoločenských budov architekti a projektanti uprednostňujú pohľadový betón ako hlavný dizajnový prvok. Súčasne s umeleckými požiadavkami viditeľnej časti betónového povrchu sú často požadované aj špeciálne tvary celkovej konštrukcie alebo jej jednotlivých stavebných častí.

V priebehu plánovania debnenia by mala byť pozornosť venovaná aj pravidelnému rozmiestneniu spojov a tiahiel ako aj usporiadaniu prvkov debnenia. Je to z toho dôvodu, že tieto prvky sú dôležitými konštrukčnými činiteľmi pri konečnom obraze pohľadového betónu.

S cieľom dosiahnuť jednotný vzhľad pohľadového betónu je potrebné venovať osobitnú pozornosť výberu typu betónu, ktorý bude použitý ako aj technológiám spracovania betónu vrátane všetkých dokončievacích úprav. Pri požiadavkách na vysokú kvalitu pohľadového betónu sa odporúča aby bola inštalovaná nová debniaca preglejka. V prípade potreby sa dajú použiť aj slepé kotvy, aby sa dosiahlo symetrické rozmiestnenie otvorov po kotvách. V prípade verejnej súťaže pri výstavbe kultúrno - spoločenských budov sa odporúčajú pohľadové betóny triedy SB3 a SB4.