Všeobecné podmienky používania domény peri.sk

Platné od 23. apríla 2015

Preambula

PERI spol. s r. o. so sídlom Šamorínska 4227/18 Senec IČO: 35696541 (ďalej aj len “PERI”) umožňuje užívateľom pod doménou www.peri.sk používať svoju webovú stránku (ďalej aj len “PERI Webstránka”).

 1. Oblasť úpravy
  1. Tieto Všeobecné podmienky používania domény peri.sk (ďalej aj len „VPP peri.sk“) sa použijú výlučne pre doménu www.peri.sk. Pre iné domény, webstránky či aplikácie a softvér PERI sa použijú osobitné podmienky, najmä Všeobecné podmienky používania PERI aplikácií  a Všeobecné podmienky používania Online portálu myPERI  (ďalej aj len “osobitné podmienky používania””). Osobitné podmienky používania majú prednosť pred týmito VPP peri.sk, a tieto VPP peri.sk majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami PERI spol. s r. o. (ďalej aj len “VOP”), ak existuje medzi užívateľom a PERI zmluvný vzťah, ktorého sú VOP súčasťou. VOP sú dostupné TU
  2. Používaním PERI Webstránky dáva užívateľ súhlas s použitím týchto VPP peri.sk. 
    
 2. Služby poskytované prostredníctvom PERI Webstránky a právo na ich využitie
  1. Prostredníctvom PERI Webstránky PERI poskytuje užívateľom informácie o PERI produktoch a PERI projektoch vo forme ilustrácií, nákresov, výkresov a fotografických záznamov či grafiky (ďalej aj len “Obrázky”), textov a webových aplikácií (ďalej všetko aj len  “Informácie a Softvér”) , ktoré je možné vyhľadávať a sťahovať.
  2. Všetky obrázky sú vo forme snapshot a nemusia zachytávať všetky detaily a jednotlivé časti PERI produktov.
  3. PERI poskytuje užívateľovi nevýlučné a neprevoditeľné právo použiť Informácie a Softvér v súlade s deklarovaným účelom ich  použitia a tým je výlučne poskytnutie informatívnych údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.
  4. PERI Webstránka, Informácie a Softvér nesmú byť ďalej kopírované, reprodukované, scudzené, prenajaté, licencované, či inak rozširované, postúpené či poskytnuté užívateľom tretej strane, ďalej nesmú byť užívateľom nijako dodatočne upravované vrátane prekladu do cudzích jazykov či odstraňovania častí z nich.
  5. PERI Webstránka, Informácie a Softvér sú chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva. Užívateľ sa predovšetkým zaväzuje neodstraňovať z Informácií a Softvér alebo z ich kópií alfanumerické kódy, obchodné mená, ochranné známky, logá a iné označenia.
  6. Používanie PERI Webstránky nie je časovo obmedzené.
    
 3. Ďalšie povinnosti užívateľa
  1. Užívateľ sa ďalej zaväzuje pri používaní PERI Webstránky
   1. nekonať v rozpore s dobrými mravmi
   2. neporušovať autorské a priemyselné práva
   3. neohrozovať Informácie a Softvér najmä vírusmi ,tzv. Trójskymi koňmi alebo inými programovými prostriedkami.
  2. Užívateľ sa zaväzuje na svojom zariadení vykonať bezpečnostné opatrenia podľa predchádzajúceho odseku a inštalovať anti vírusový Softvér.
    
 4. Vylúčenie zodpovednosti
  1. Informácie poskytované užívateľovi prostredníctvom PERI Webstránky nemusia byť vždy správne a úplné. 
  2. PERI Webstránka nemusí byť  dostupná v každom čase, a môže obsahovať technické chyby.
    
 5. Hypertextové prepojenia
      PERI Webstránka môže obsahovať hypertextové prepojenia na     webové stránky tretích osôb. PERI nepreberá žiadnu
      zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok tretích
      osôb a užívateľ PERI Webstránky vyhlasuje, že hypertextové
      prepojenia používa na vlastné nebezpečenstvo.  
   
 6. Zodpovednosť za faktické a právne vady
  1. V prípade, že Informácie a Softvér sú poskytované užívateľovi prostredníctvom PERI Webstránky bezplatne, je vylúčená zodpovednosť PERI za faktické a právne vady poskytovaných Informácií a Softvéru, najmä za ich správnosť, bezchybnosť, za práva tretích osôb k Informáciám a Softvéru, za ich úplnosť a použiteľnosť. To neplatí v prípade úmyselného protiprávneho konania PERI. Tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia platných právnych predpisov najmä o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
  2. Hoci sa PERI v každom okamihu snaží zabezpečiť, aby PERI Webstránka neobsahovala vírusy, nie je možné to vylúčiť a PERI nezaručuje užívateľom PERI Webstránky ochranu pred vírusmi. Pred sťahovaním akýchkoľvek Informácií a Softvéru je užívateľ povinný vykonať primerané bezpečnostné opatrenia  na ochranu svojich zariadení pred možným napadnutím vírusmi. 
    
 7. Vývoj
  1. PERI nie je povinná PERI Webstránku ako aj Informácie  a Softvér ďalej vyvíjať či zlepšovať. 
  2. PERI je tiež oprávnená kedykoľvek odstrániť akékoľvek súčasti PERI Webstránky bez uvedenia dôvodu.
    
 8. Ochrana osobných údajov
      Ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sa nachádzajú tu https://www.peri.sk/privacy-policy.html
   
 9. Dodatky a zmeny
      PERI je oprávnené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť tieto VPP peri.sk. 
   
 10. Voľba práva
        Na vzťahy upravené týmito VPP peri.sk sa uplatní výlučne právny poriadok platný v Slovenskej republike s vylúčením kolíznych
       noriem.
   
 11. Príslušnosť súdu
        Na riešenie sporov, ktoré vznikli zo vzťahov upravených týmito VPP peri.sk je príslušný súd Slovenskej republiky.   
   

12. Kontakt
       Akékoľvek otázky týkajúce sa PERI Webstránky môžete zasielať e-mailom na uvedenú adresu: info@peri.sk