Vyhlásenie spoločnosti PERI spol. s r.o. o ochrane osobných údajov

1.    Názov a adresa prevádzkovateľa

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov prevádzkovateľom je:

PERI spol. s r. o. 
Šamorínska 18
903 01  Senec
Tel.: +42 (1)2 49 209 100
info@peri.sk 
www.peri.sk

2.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša kontaktná osoba 
michaela.mikulova@peri.sk

Naša zodpovedná osoba 

Dr. Sebastian Kraska Marienplatz 3
80331 Mníchov
Tel. +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3.    Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

3.1.    Rozsah spracúvania osobných údajov
V zásade spracúvame iba osobné údaje našich užívateľov v takom rozsahu, v akom je to potrebné na poskytovanie funkčnej internetovej stránky a nášho obsahu a služieb. Osobné údaje našich užívateľov sa spracúvajú pravidelne a iba so súhlasom užívateľa. Výnimky sa uplatňujú v tých prípadoch, kedy sa predchádzajúci súhlas nedá z objektívnych dôvodov získať a spracúvanie údajov povoľuje zákon.

3.2.    Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR slúži ako právny základ spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Toto platí aj pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na zavádzanie predzmluvných opatrení.
Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné kvôli životne dôležitým záujmom dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo inej spoločnosti v rámci skupiny PERI v zmysle § 66a slovenského Obchodného zákonníka alebo tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby, slúži ako právny základ pre spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3.3.    Vymazanie údajov a doba uchovávania
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú ihneď po tom, ako zanikne účel uchovávania. Okrem toho sa môžu údaje uchovávať vtedy, ak to ustanovil zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo iných ustanoveniach a právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. Údaje sa zablokujú alebo vymažú aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania stanovená vo vyššie uvedených normách, ak neexistuje potreba ďalšieho uchovávania údajov z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

4.    Používanie internetovej stránky a tvorba log súborov
4.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Vždy, keď niekto navštívi našu stránku, získava náš systém automaticky údaje a informácie z počítačového systému návštevníka.
Získavajú sa nasledujúce údaje:

(1)    Informácie o type prehliadača a používanej verzii
(2)    Operačný systém užívateľa
(3)    Poskytovateľ internetových služieb užívateľa
(4)    IP adresa užívateľa
(5)    Dátum a čas návštevy
(6)    Stránky, z ktorých systém užívateľa prejde na našu stránku
(7)    Stránky, na ktoré prejde systém užívateľa prostredníctvom našej stránky
(8)    Názov domény vášho poskytovateľa internetového pripojenia

Údaje sa uchovávajú aj v logových súboroch nášho systému. Tieto údaje sa neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi užívateľa. Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a logových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.2.    Účel spracúvania údajov
Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné, aby sa mohla naša stránka otvoriť v počítači užívateľa. Za týmto účelom sa musí IP adresa užívateľa uchovávať počas trvania návštevy stránky.

Údaje sa uchovávajú v logových súboroch, aby sa zaistila funkčnosť stránky. Okrem toho používame tieto údaje na optimalizovanie našej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. V tejto súvislosti sa údaje neanalyzujú na marketingové účely. Na tieto účely máme aj oprávnený záujem na spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.3.    Doba uchovávania 

Údaje sa vymažú ihneď, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Ak sa údaje získali na to, aby umožnili otvorenie stránky, trvá doba uchovávania do ukončenia návštevy stránky.

Ak sa údaje uchovávajú v logových súboroch, doba uchovávania je najviac sedem dní. Dlhšie uchovávanie je možné. V tomto prípade sú IP adresy užívateľov vymazané alebo anonymizované tak, aby ich už nebolo možné priradiť ku konkrétnemu návštevníkovi.

4.4.    Možnosť namietať a vymazať údaje
Získavanie údajov na otvorenie internetovej stránky u užívateľa a uchovávanie údajov v logových súboroch je bezpodmienečne potrebné pre fungovanie stránky. Užívateľ preto nemá možnosť namietať.

5.    Používanie cookies
a)    Opis a rozsah spracúvania údajov
Naša internetová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú v internetovom prehliadači alebo ich uchováva internetový prehliadač v počítačovom systéme užívateľa. Ak užívateľ navštívi stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento cookie súbor obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu daného prehliadača, keď návštevník opäť navštívi túto stránku.
Cookies užívateľom uľahčujú používanie stránky. Kvôli niektorým prvkom našej stránky je potrebné, aby sa prehliadač návštevníka dal identifikovať aj po zmene stránky.
V súboroch cookies sa uchovávajú a prenášajú nasledujúce údaje:
(1)    Nastavenie jazyka
(2)    Vyhľadávané pojmy
(3)    Frekvencia prehliadania stránky
(4)    Používanie funkcií stránky
(5)    Status dialógu spätnej väzby stránky
(6)    Výber krajiny vo filtri projektov
(7)    Posledné vyhľadávanie prostredníctvom prehľadávania stránky
(8)    Status oznámenia o používaní súborov cookies
(9)    Status oznámenia stránky danej krajiny


Keď užívateľ otvorí našu stránku, je informovaný o používaní súborov cookies na analytické účely a získava sa jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa tiež uvedie odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

b)    Právny základ pre spracúvanie údajov
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou technicky potrebných súborov cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
Ak bol udelený súhlas užívateľa, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies na analytické účely je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

c)    Účel spracúvania údajov
Účelom používania technicky potrebných súborov cookies je zjednodušiť používanie internetových stránok pre užívateľov. Niektoré funkcie našej stránky nemôžeme poskytovať bez používania súborov cookies. Pre tieto funkcie je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.
Cookies používame na nasledujúce účely:
(1)    Prijatie nastavenia jazyka
(2)    Zapamätanie si vyhľadávaných pojmov
(3)    Zapamätanie si navštívených stránok
Údaje užívateľa získavané technicky potrebnými súbormi cookies sa nepoužívajú na tvorbu užívateľských profilov.
Na tieto účely je tiež našim oprávneným záujmom spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

e) Doba uchovávania, možnosť namietať a vymazať údaje
Cookies sa uchovávajú v počítači užívateľa a prenášajú sa na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ takisto plnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Prenos súborov cookies môžete vypnúť alebo obmedziť zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Cookies, ktoré sa už uložili, je možné kedykoľvek vymazať, a to aj automaticky. Ak súbory cookies deaktivujete pre našu stránku, možno sa nebudú dať plne využívať všetky jej funkcie.

6.    Google Analytics

Táto stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jej použitie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics". Umožňuje priraďovať údaje, relácie a interakcie na rôznych zariadeniach k pseudonymnému užívateľskému ID, a tak analyzovať aktivity užívateľa na týchto zariadeniach.
Služba Google Analytics používa „cookies", ktoré sú uložené vo vašom počítači, aby pomohla stránke analyzovať, ako ju používate. Informácie, ktoré generujú súbory cookies o tom, ako používate túto stránku, sa väčšinou prenášajú do servera Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP, Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa do Google servera v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti so službou Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google. V mene prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používate stránku, na tvorbu správ o aktivite stránky a na poskytovanie iných služieb v súvislosti s touto stránkou a s používaním internetu pre prevádzkovateľa stránky. Tieto účely zahŕňajú aj náš oprávnený záujem na používanie služby Google Analytics. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods.  1 písm. a) nariadenia GDPR. Údaje, ktoré prenášame a spájame so súbormi cookies, identifikácia užívateľa (napr. užívateľské ID) alebo reklamné ID sa po 14 mesiacoch automaticky vymažú. Údaje, ktorých doba uchovávania sa skončila, sa automaticky raz za mesiac vymažú. Pre viac informácií o podmienkach používania a ochrany údajov navštívte stránku
 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://policies.google.com/?hl=en.
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že v takom prípade možno nebudete môcť maximálne využiť všetky funkcie tejto stránky. Takisto môžete zabrániť tomu, aby Google získaval údaje vytvorené súbormi cookies a spájal ich s vaším používaním stránky (vrátane vašej IP adresy) a aby tieto údaje spracúval, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en browser add-on. Zrušenie súborov cookies zabráni ďalšiemu získavaniu vašich údajov, keď navštívite túto stránku. Ak chcete zabrániť tomu, aby služba Universal Analytics získavala údaje z rôznych zariadení, musíte súbory cookies zrušiť vo všetkých používaných systémoch. Ak chcete zrušiť súbory cookies, kliknite na nasledujúci odkaz: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Upozorňujeme vás, že pre túto stránku je povolená anonymizácia IP, čo znamená, že služba Google Analytics nahradila kód tzv. „anonymizeIp", aby sa zaistilo, že IP adresy sa získavajú anonymne (tzv. maskovanie IP adresy).

7.    Newsletter
7.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej stránke sa môžete prihlásiť k odberu bezplatného newslettera. Ak sa zaregistrujete na odber newslettera, prenášajú sa k nám tieto údaje zo vstupnej masky:

Meno a priezvisko* 
Názov spoločnosti
Email * Záujmy
Okrem toho sa pri registrácii získavajú nasledujúce údaje:
(1)    Dátum a čas registrácie
(2)    Informácie o registrácii
Počas procesu registrácie sa získava váš súhlas so spracúvaním údajov a uvedie sa odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
V súvislosti so spracúvaním údajov sa tretím stranám neposkytujú žiadne údaje na účel zasielania newsletterov. Tieto údaje sa použijú výhradne na zasielanie newsletterov.

7.2.    Právny základ pre spracúvanie údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov po registrácii užívateľa na odber newsletterov, ak užívateľ poskytol súhlas.

7.3.    Účel spracúvania údajov
Na zasielanie newsletterov sa používa e-mailová adresa užívateľa.
Získavanie ďalších osobných údajov pri procese registrácie slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

7.4.    Doba uchovávania
Údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. E-mailová adresa užívateľa sa bude preto uchovávať po dobu aktívnej registrácie na odber newsletterov.

7.5.    Možnosť namietať a vymazať údaje
Svoju registráciu na odber newsletterov môže príslušný užívateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel obsahuje každý newsletter príslušný odkaz.
Toto tiež umožňuje odvolať súhlas s uchovávaním osobných údajov získaných počas procesu registrácie.

8.    Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
8.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej stránke nájdete kontaktný formulár pre elektronický kontakt. Takisto máte možnosť registrovať sa v myPERI, čo vám umožní získať prístup k obsahu a službám, ktoré ponúkame iba registrovaným užívateľom. Ak užívateľ využije túto možnosť, prenesú sa k nám a uchovajú údaje uvedené vo vstupnej maske. Ide o nasledujúce údaje:

* Povinné pole 
Oblasť záujmu 
Oslovenie* 
Meno* 
Priezvisko*
E-mail * 
Názov spoločnosti 
Ulica
PSČ*
Mesto
Štát
Krajina* 
Telefónne číslo
Fax
Vaša správa*
Okrem toho sa v čase odoslania správy uložia nasledujúce údaje:
(1)    Dátum a čas registrácie 
(2)    Informácie z formulára
Získa sa váš súhlas so spracúvaním údajov v rozsahu procesu odosielania a uvedie sa odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uchovajú osobné údaje užívateľa prenášané e-mailom.
V tejto súvislosti sa neposkytnú žiadne údaje tretím stranám. Tieto údaje sa použijú výhradne na spracúvanie konverzácie a na účely myPERI.

8.2.    Právny základ pre spracúvanie údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov, ak užívateľ poskytol súhlas.
Právnym základom pre spracúvanie údajov prenášaných počas zasielania e-mailu je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, doplňujúcim právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

8.3.    Účel spracúvania údajov
Osobné údaje zo vstupnej masky používame iba na spracovanie vzniku kontaktu a na to, aby sme vám poskytli obsah a služby vyhradené pre našich registrovaných užívateľov. V prípade kontaktu e-mailom to tiež tvorí potrebný oprávnený záujem na spracúvanie údajov.
Ďalšie osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zaistila sa bezpečnosť našich IT systémov.

8.4.    Doba uchovávania
Údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajov zasielaných e-mailom, uchovávajú sa do ukončenia príslušnej konverzácie s užívateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, keď sa dá z okolností usúdiť, že dané skutočnosti boli plne objasnené. Doplňujúce osobné údaje získané počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr do siedmych dní. 

8.5.    Možnosť namietať a vymazať údaje 
Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti uchovávaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.
Za týmto účelom nás kontaktujte e-mailom na adrese data.protection@peri.com alebo na korešpondenčnej adrese našej zodpovednej osoby: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Mníchov. V takomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje uložené počas toho, keď nás užívateľ kontaktoval.

9.    Prenos údajov tretím stranám

Pri prevádzkovaní stránky PERI spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia sú povinní spracúvať údaje výhradne podľa pokynov ako sprostredkovatelia v súlade s čl. 26 nariadenia GDPR. Akékoľvek iné zverejnenie vašich údajov tretím stranám sa vykoná iba vtedy, keď ste s ním súhlasili (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak je to potrebné v rámci našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov spoločností v rámci skupiny PERI v zmysle § 66a slovenského Obchodného zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Zoznam našich pridružených spoločností sa nachádza tu [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Náš oprávnený záujem spočíva v jednotnej správe údajov zákazníkov a potenciálnych zákazníkov v celej skupine. Upozorňujeme vás, že naše pridružené spoločnosti môžu sídliť mimo EÚ, a teda aj v krajine, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany podľa požiadaviek EÚ na ochranu údajov. Zaväzujeme sa vykonať všetky náležité opatrenia na to, aby sme zaručili primeranú ochranu osobných údajov užívateľov pri ich prenose do inej krajiny, než je krajina, kde sa daní používatelia nachádzajú, ako aj to, že táto ochrana bude spĺňať kritériá uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

10.    Používanie sociálnych pluginov v oblasti sociálnych médií
10.1.    Facebook

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, USA (ďalej len „Facebook"). Tieto pluginy sú označené logom siete Facebook. Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku. Touto aktiváciou sa spojíte s Facebookom a dávate súhlas s prenosom údajov na Facebook. Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priradiť vašu návštevu k vášmu účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Facebook a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Facebook [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Ak nechcete, aby Facebook získaval vaše údaje prostredníctvom našej stránky, musíte sa pred tým, než navštívite našu stránku, odhlásiť z Facebooku. 

10.2.    Google+
Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete plus.Google.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google"). Tieto pluginy sú označené logom Google+ alebo príponou „Google+" alebo „Google plus", alebo „+1".
Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Google. Touto aktiváciou sa spojíte s Google+ a dávate súhlas s prenosom údajov na Google+. Ak ste prihlásení na Google+, môže Google+ priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Google+. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Google, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Google a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=en].
Ak nechcete, aby Google získaval vaše údaje prostredníctvom našej stránky, musíte sa pred tým, než navštívite našu stránku, odhlásiť z Google+.

10.3.    Instagram
Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Instagram, ktorá patrí do skupiny Facebook spoločnosti Facebook Inc, Palo Alto, USA. Tieto pluginy sú označené logom siete Instagram.
Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame. Touto aktiváciou sa spojíte s Instagramom a dávate súhlas s prenosom údajov na Instagram. Ak ste prihlásení na Instagrame, môže Instagram priradiť vašu návštevu k vášmu instagram účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Instagram a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Instagram [https://help.instagram.com/155833707900388].


10.4.    Twitter

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ďalej len „Twitter"). Tieto pluginy sú označené logom siete Twitter alebo príponou „Tweet".
Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Twitteri. Touto aktiváciou sa spojíte s Twitterom a dávate súhlas s prenosom údajov na Twitter. Ak ste prihlásení na Twitteri, môže Twitter priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Twitteri. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Twitteri, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Twitter a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Twitter [https://twitter.com/en/privacy].

10.5.    XING
Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Xing, ktorú prevádzkuje spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Tieto pluginy sú označené logom siete Xing.
Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Xingu. Touto aktiváciou sa spojíte s Xingom a registráciou dávate súhlas s prenosom údajov na Xing. Ak ste prihlásení na Xingu, môže Xing priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Xingu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Xingu, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Xing a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

10.6.    YouTube
Stránka PERI používa video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 v USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávať audio a video súbory.
Keď navštívite stránku nášho webu, do nej integrovaný prehrávač YouTube ju spojí s YouTube, aby zaistil technický prenos audio alebo video súborov. Keď sa pripojíte k YouTube, informácie o vašom pripojení sa prenesú do YouTube na účel prehrávania video alebo audio súborov.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov platformy YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=en]. 

11.    Práva dotknutých osôb
11.1.    Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenos

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte právo nás požiadať o informácie o osobných údajoch alebo o spracúvaní údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 nariadenia GDPR), o opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 16 až 18 nariadenia GDPR), a právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 20 nariadenia GDPR).

11.2.    Právo na odvolanie súhlasu
Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe „oprávneného záujmu" prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak sú splnené zákonné požiadavky čl. 21 nariadenia GDPR.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného na základe daného súhlasu do jeho odvolania.

11.3.    Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má voči vám právny účinok alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Toto neplatí vtedy,
(1)    ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
(2)    ak je takéto rozhodnutie prijateľné podľa zákonov Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ak takéto zákony obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
(3)    ak sa takéto rozhodnutie urobilo s vašim výslovným súhlasom.
Tieto rozhodnutia však nemusia byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, ak sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g), a ak sa prijali primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.
V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (3) musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
Ak si chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na na korešpondenčnej adrese uvedenej vyššie alebo priamo našu kontaknú osobu Kristina.Radnyakova@peri.sk. Zodpovedná osoba: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Mníchov , data.protection@peri.com

11.4.    Právo odvolať sa na dozorný orgán
Podľa čl. 77 ods. 1 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, a najmä ak sa pri ich spracúvaní porušuje nariadenie GDPR. Adresa dozorného orgánu, do ktorého jurisdikcie spadáme, je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel: + 421 2 32 31 32 11
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

Kamerový informačný systém

(Druhá vrstva informácií)

Prevádzkovateľ:

PERI spol. s r. o., Šamorínska 18/4227, 903 01 Senec, IČO: 35696541, IČ DPH: SK 2020340608, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č. 11553/B

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Keďže v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a s týmto cieľom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

V zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Osoby oprávnené pristupovať k záznamovému zariadeniu sú poverené spracúvaním osobných údajov, dodržiavajú mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku, a sú pravidelne školené v oblasti ochrany osobných údajov. Neoprávnené osoby nemajú prístup k záznamovému zariadeniu.

Účel spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne odhaľovanie a predchádzanie krádežiam a podvodom, poskytovanie dôkazov pri trestných činoch, ochrana a bezpečnosť majetku zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: 14 dní

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súvislosti s kamerovým informačným systémom nasledujúce práva:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo nás požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +42123231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).