Vyhlásenie spoločnosti PERI spol. s r.o. o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti PERI spol. s r.o.  o ochrane osobných údajov

1.    Názov a adresa prevádzkovateľa

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov prevádzkovateľom je:

PERI spol. s r. o.

Šamorínska 18

903 01  Senec

Tel.: +42 (1)2 49 209 100

info@peri.sk www.peri.sk

2.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša kontaktná osoba

info@peri.sk

Naša zodpovedná osoba

Dr. Sebastian Kraska Marienplatz 3

80331 Mníchov 

Tel. +49 89 1891 7360

data.protection@peri.com

3.    Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

3.1.    Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame v takom rozsahu, v akom je to potrebné a nevyhnutné na účely poskytovania našich služieb a tovarov. Osobné údaje našich zákazníkov, ktoré nám dobrovoľne poskytnú, sa spracúvajú ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre predzmluvné vzťahy, a pravidelne aj so súhlasom zákazníka, najmä na účely marketingu. Výnimky sa uplatňujú v tých prípadoch, kedy sa predchádzajúci súhlas nedá z objektívnych dôvodov získať a spracúvanie údajov povoľuje zákon.

3.2.    Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR slúži ako právny základ spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Toto platí aj pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na zavádzanie predzmluvných opatrení.

Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné kvôli životne dôležitým záujmom dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo inej spoločnosti v rámci skupiny PERI v zmysle § 66a slovenského Obchodného zákonníka alebo tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby, slúži ako právny základ pre spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Sledujeme oprávnené záujmy najmä ako sú ochrana majetku  a bezpečnosti, alebo ochrana finančných a ekonomických záujmov skupiny PERI.

3.3.    Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú ihneď po tom, ako zanikne účel

uchovávania. Okrem toho sa môžu údaje uchovávať vtedy, ak to ustanovil zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo iných ustanoveniach a právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na

prevádzkovateľa. Údaje sa zablokujú alebo vymažú aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania stanovená vo vyššie uvedených normách, ak neexistuje potreba ďalšieho uchovávania údajov z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

3.4  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti PERI GmbH Weinssenhorn Nemecko ako aj  dcérskym spoločnostiam PERI a to aj do tretích krajín( napr. krajiny mimo EU/EEA), ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany

U niektorých vyššie uvedených príjemcov nemusí byť úroveň ochrany údajov dostatočná v porovnaní s právnym rámcom EÚ. Možné riziká v súvislosti  s prenosom osobných údajov k týmto príjemcom môžu byť nasledovné:

 • dotknutá osoba nemusí byť schopná trvalo uplatňovať alebo presadzovať svoje právo na informácie voči príjemcovi,
 • môže existovať vyššia pravdepodobnosť, že spracovanie osobných údajov nie je adekvátne, keďže technické a organizačné opatrenia príjemcu na ochranu osobných údajov nezodpovedajú požiadavkám GDPR.

PERI neposkytuje Vaše osobné údaje iným tretím osobám, než je uvedené vyššie, okrem prípadu, kedy poskytovanie údajov iným príjemcom vyžaduje plnenie zákonnej povinnosti.

PERI uzatvára zmluvy o spracovaní osobných údajov  v súlade s článkom 28 GDPR so všetkými poskytovateľmi služieb  či dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene PERI ako sprostredkovatelia v zmysle vyššie uvedeného článku 28 GDPR. Takéto zmluvy o spracovaní osobných údajov stanovujú, že poskytovateľ/subdodávateľ nesmie spracúvať osobné údaje nad rámec skutočného účelu spracovateľskej zmluvy a nesmie ďalej poskytovať osobné údaje bez súhlasu PERI. 

4.    Používanie internetovej stránky a tvorba log súborov

4.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

V zásade spracúvame iba osobné údaje našich užívateľov v takom rozsahu, v akom je to potrebné na poskytovanie funkčnej internetovej stránky a nášho obsahu a služieb. Osobné údaje našich užívateľov sa spracúvajú pravidelne a iba so súhlasom užívateľa. Výnimky sa uplatňujú v tých prípadoch, kedy sa predchádzajúci súhlas nedá z objektívnych dôvodov získať a spracúvanie údajov povoľuje zákon.

Vždy, keď niekto navštívi našu stránku, získava náš systém automaticky údaje a informácie z počítačového systému návštevníka. Získavajú sa nasledujúce údaje:

 1. Informácie o type prehliadača a používanej verzii
 2. Operačný systém užívateľa
 3. Poskytovateľ internetových služieb užívateľa
 4. IP adresa užívateľa
 5. Dátum a čas návštevy
 6. Stránky, z ktorých systém užívateľa prejde na našu stránku
 7. Stránky, na ktoré prejde systém užívateľa prostredníctvom našej stránky
 8. Názov domény vášho poskytovateľa internetového pripojenia

Údaje sa uchovávajú aj v logových súboroch nášho systému. Tieto údaje sa neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi užívateľa. Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a logových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.2.    Účel spracúvania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné, aby sa mohla naša stránka otvoriť v počítači užívateľa. Za týmto účelom sa musí IP adresa užívateľa uchovávať počas trvania návštevy stránky.

Údaje sa uchovávajú v logových súboroch, aby sa zaistila funkčnosť stránky. Okrem toho používame tieto údaje na optimalizovanie našej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. V tejto súvislosti sa údaje neanalyzujú na marketingové účely. Na tieto účely máme aj oprávnený záujem na spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.3.    Doba uchovávania

Údaje sa vymažú ihneď, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Ak sa údaje získali na to, aby umožnili otvorenie stránky, trvá doba uchovávania do ukončenia návštevy stránky.

Ak sa údaje uchovávajú v logových súboroch, doba uchovávania je najviac sedem dní. Dlhšie uchovávanie je možné. V tomto prípade sú IP adresy užívateľov vymazané alebo anonymizované tak, aby ich už nebolo možné priradiť ku konkrétnemu návštevníkovi.

4.4.    Možnosť namietať a vymazať údaje

Získavanie údajov na otvorenie internetovej stránky u užívateľa a uchovávanie údajov v logových súboroch je bezpodmienečne potrebné pre fungovanie stránky. Užívateľ preto nemá možnosť namietať.

5. Používanie aplikácie myPERI

SPracúvame iba také osobné údaje, ktorá nám sami poskytnete. Okrem toho sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje.

Dotknuté údaje:  Údaje poskytnuté na účely plnenia zmluvy; v prípade potreby ďalšie údaje na spracovanie na základe vášho výslovného súhlasu.

Účel spracúvania:  Plnenie zmluvy, okrem iného vrátane cenových ponúk, objednávok, dodávok a fakturácie, zabezpečenia kvality. Zároveň dáta využívame na vylepšenie aplikácie.

Kategórie príjemcov:  Orgány verejnej moci v prípade ak to dovoľujú  právne predpisy. Externí poskytovatelia služieb alebo iní dodávatelia, dcérske spoločnosti atď. na spracovanie a hosting údajov, na preprav, dopravu a logistiku, pre poskytovateľov služieb tlače a zasielania informácií a call centrá a tiež na vytváranie personalizovaných cenových ponúk. Iné externé subjekty, ak dotknutá osoba udelila svoj súhlas alebo ak je prenos povolený z dôvodu oprávneného  záujmu, okrem iného na účely kontroly úveru a bonity v prípade nákupu na úver, na účely elektronického zasielania informácií a na zabezpečenia kvality.

Prenos údajov tretím stranám  V rámci plnenia zmluvy môžu byť využívaní aj spracovatelia objednávok mimo Európskej únie vrátane: poskytovateľov e-mailových služieb.

Opis a rozsah spracovania údajov

Pri každom prístupe k aplikácii náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie zo systému pristupujúceho počítača.

V súvislosti s tým sa zhromažďujú tieto údaje:

 1. Informácie o type a verzii používaného prehliadača
 2. Operačný systém používateľa
 3. Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 4. IP adresa používateľa
 5. Dátum, čas a trvanie prístupu
 6. Webové stránky, z ktorých systém používateľa prišiel na našu webovú stránku
 7. Webové stránky, ku ktorým používateľ pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky
 8. Názov domény poskytovateľa prístupu na internet
 9. Počet cyklov odoslaných regulačnej službe na projekt
 10.  Veľkosť údajov dopytov
 11.  Volané príkazy
 12.  Čas odozvy volaných služieb

Údaje sa ukladajú aj do protokolových súborov nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutoční.

Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov a protokolových súborov je čl. 6 ods. 1písm.) f GDPR.

Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné na to, aby sa umožnilo doručenie webovej stránky do počítača používateľa. Na tento účel sa musí IP adresa používateľa uchovávať počas celého trvania relácie.

Ukladanie sa vykonáva v protokolových súboroch, aby sa zabezpečila funkčnosť aplikácie. Okrem toho sa tieto údaje používajú na optimalizáciu aplikácie a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. V tejto súvislosti sa nevykonáva hodnotenie údajov na marketingové účely. Na vyššie uvedené účely spočíva náš oprávnený záujem v spracovaní údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. ) f GDPR.

Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. V prípade zhromažďovania údajov na účely poskytovania webovej stránky je to vtedy, keď je príslušná relácia ukončená.

V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to najneskôr po siedmich dňoch. Ďalšie uchovávanie je možné. V tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo anonymizujú, takže priradenie volajúceho klienta už nie je možné.

Možnosť nesúhlasiť s ukladaním dátumu a eliminovať údaje

Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov je nevyhnutné na prevádzku aplikácie. Výsledkom je, že používateľ nemá možnosť namietať.

Registrácia aplikácie

V rámci aplikácie a s cieľom využívať ďalšie personalizované funkcie aplikácie (napr. pridelenie vášho odborného poradcu) je možné sa zaregistrovať. V súvislosti s tým nám budú zaslané nasledujúce informácie:

* Povinné pole

Oslovenie*

Meno a priezvisko*

Adresa*

E-mail*

Heslo*

Firma*

Ulica*

PSČ*

Mesto*

Krajina*

Číslo zákazníka *

Na ďalšie rozlíšenie je tu príznak študent/žiak, ktorý sa potom zobrazí namiesto firmy, školy alebo vysokej školy.

Okrem toho sa pri registrácii zhromažďujú tieto údaje:

 1. Dátum a čas registrácie
 2. Poverenia

Váš súhlas so spracovaním údajov bude získaný v rámci registračného procesu a bude uvedený odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Tieto údaje používame výlučne na pridelenie vášho odborného poradcu. Údaje, ktoré zadáte počas registrácie na odber noviniek, zostanú u nás, kým sa na nás neobrátite s príslušnou správou. Procesom zrušenia registrácie namietate proti používaniu vašej e-mailovej adresy na propagáciu.

Poskytnutie vašich údajov tretím stranám sa uskutoční len vtedy, ak ste s tým súhlasili (čl. 6 ods. 1a GDPR), alebo ak je to potrebné v rámci zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm.) c GDPR) alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov  alebo záujmov spoločností skupiny PERI (čl. 6 ods. 1písm.f) GDPR). Zoznam spoločností v našej skupine nájdete nižšie. Náš oprávnený záujem spočíva v správe údajov zákazníkov a údajov potenciálnych zákazníkov v rámci celej skupiny PERI.

Prenos údajov tretím stranám

Pri vytváraní webovej stránky PERI spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb. Ako spracovatelia sú povinní spracúvať údaje prísne podľa pokynov v súlade s čl. 26 GDPR. Akékoľvek ďalšie poskytnutie vašich údajov tretím stranám sa uskutoční len vtedy, ak ste s tým súhlasili (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ak je to potrebné v rámci našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov spoločností skupiny PERI (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Zoznam spoločností skupiny  PERI je k dispozícii na stránke:  https://www.peri.com/en/company/sales-contacts-worldwide.html Náš oprávnený záujem spočíva v jednotnej správe údajov zákazníkov a potenciálnych zákazníkov v rámci celej skupiny. Upozorňujeme, že naše pobočky sa môžu nachádzať mimo EÚ, a teda v krajine, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany v súlade s požiadavkami EÚ na ochranu údajov. Zaväzujeme sa, že prijmeme všetky primerané opatrenia, aby sme zabezpečili adekvátnu ochranu osobných údajov používateľov pri prenose do inej krajiny, než v ktorej sa nachádzajú, a aby táto ochrana spĺňala kritériá uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

Opis a rozsah spracovania údajov

V našej aplikácii sa nachádza kontaktný formulár, ktorý môžete použiť na nadviazanie elektronického kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané do vstupnej masky sa nám prenesú a uložia. Tieto údaje sú:

* Povinné pole

Email *

Odosielanie e-mailov prostredníctvom platformy Twilio SendGrid

Ako používateľ myPERI budete e-mailom informovaný o rôznych témach. Týmto spôsobom získavame prístup k nasledujúcim informáciám:

 • E-mailová adresa
 • Informácie o spoločnosti
 • Informácie o projekte

Na tento účel je komunikačná platforma SendGrid pripojená k myPERI ako sprostredkovateľ. Účelom je informovať používateľov o týchto témach:

 • Zriaďovanie účtov
 • Zmeny hesla
 • Notifikácie týkajúce sa technických nákresov
 • Notifikácie týkajúce sa zmien portálu

Súčasťou procesu registrácie je získanie vášho súhlasu so spracovaním údajov a odkázanie na podmienky používania a na zásady ochrany osobných údajov. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas.  Zadané údaje zostanú  nami uchované dovtedy, kým nás nekontaktujete prostredníctvom príslušného oznámenia. Spracúvajú sa tieto údaje:

 • Overenie e-mailovej adresy
 • Čas otvorenia e-mailu
 • Kliknutie na odkazy

Tieto údaje sa využívajú na zlepšenie a optimalizáciu spôsobov komunikácie, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok. Po siedmich dňoch sú tieto údaje automaticky anonymizované.

Namietať proti používaniu vyššie uvedených osobných údajov je možné kedykoľvek zaslaním e-mailu na adresu: mailto:portal@peri.com. Keďže platforma myPERI je technicky závislá od odosielania týchto e-mailov, nesúhlas znamená, že dotknutá osoba už nemôže platformu používať.

 

Google Analytics

Používanie Google Analytics

Táto stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google"). Služba Google Analytics používa „cookies". Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP, Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore Iba vo výnimočných prípadoch sa do Google servera v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti.   V mene prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používate stránku, na tvorbu správ o aktivite stránky a na poskytovanie iných služieb v súvislosti s touto stránkou a s používaním internetu pre prevádzkovateľa stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti so službou Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že v takom prípade možno nebudete môcť maximálne využiť všetky funkcie tejto stránky.

Takisto môžete zabrániť tomu, aby Google získaval údaje vytvorené súbormi cookies a spájal ich s vaším používaním stránky (vrátane vašej IP adresy) a aby tieto údaje spracúval, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en browser add-on.

Vzhľadom na diskusiu o používaní analytických nástrojov s úplnými IP adresami by sme radi upozornili, že táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením "_anonymizeIp()". IP adresy sa preto skracujú len preto, aby sa vylúčil priamy osobný odkaz. Najmä v prípade prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili anonymnému zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics na tejto webovej stránke pre váš prehliadač prostredníctvom tzv. "opt-out cookie".

Application Insights

Službu Application Insights používame v niektorých našich službách a aplikáciách. Ide o službu cloudovej platformy Microsoft Azure, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft").

Táto služba zhromažďuje telemetrické údaje týkajúce sa používanej aplikácie. Ide o anonymné štatistické údaje. Na základe týchto údajov nie je možné vypracovať osobné referencie.

Na nasledujúcej stránke spoločnosť Microsoft podrobne opisuje, čo služba Application Insights robí, aké údaje sa spracúvajú a ako dlho sa uchovávajú: https://docs.microsoft.com/de-de/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy.

Aplikácia Insights umiestni do prehliadača návštevníka webovej stránky súbor cookie. To umožňuje analýzu používania webovej stránky návštevníkom. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Microsoft v EÚ a tam sa uchovávajú. Za výnimočných okolností môže spoločnosť Microsoft preniesť údaje na údržbu služby aj na servery mimo EÚ.

Ďalšie informácie od spoločnosti Microsoft týkajúce sa ochrany údajov a služby Azure nájdete na adrese: http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/privacy

Používanie vlastných súborov cookie

Táto aplikácia používa vlastné súbory cookie na zjednodušenie používania (súbory cookie sú súbory údajov, ktoré webový server posiela do prehliadača používateľa na neskoršie vyhľadávanie). V našich vlastných súboroch cookie sa neukladajú žiadne osobné údaje. Vo všeobecnosti môžete zabrániť používaniu súborov cookie, ak zakážete ich ukladanie vo svojom prehliadači.

Práva dotknutých osôb

Právo na informácie, úpravu, vymazanie, obmedzenie a prenos

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte právo požadovať od nás informácie o osobných údajoch alebo spracúvaní údajov, ktoré sa vás týkajú (článok 15 GDPR), úpravu, vymazanie a obmedzenie osobných údajov alebo spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú (články 16 až 18 GDPR), a prenos osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (článok 20 GDPR).

Právo na odvolanie súhlasu

Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe „oprávneného záujmu" prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak sú splnené zákonné požiadavky čl. 21 nariadenia GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného na základe daného súhlasu do jeho odvolania.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má voči vám právny účinok alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú.  Toto neplatí vtedy,

 1. ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 2. ak je takéto rozhodnutie prijateľné podľa zákonov Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ak takéto zákony obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
 3. ak sa takéto rozhodnutie urobilo s vašim výslovným súhlasom.

 

Tieto rozhodnutia však nemôžu byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, ak sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g), a ak sa prijali primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (3) musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak si chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom na adresu info@peri.sk alebo data.protection@peri.com ,alebo na korešpondenčnej adrese našej zodpovednej osoby: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Mníchov .

5.    Používanie cookies a)    Opis a rozsah spracúvania údajov

Naša internetová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú v internetovom prehliadači alebo ich uchováva internetový prehliadač v počítačovom systéme užívateľa. Ak užívateľ navštívi stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento cookie súbor obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu daného prehliadača, keď návštevník opäť navštívi túto stránku.

Cookies užívateľom uľahčujú používanie stránky. Kvôli niektorým prvkom našej stránky je potrebné, aby sa prehliadač návštevníka dal identifikovať aj po zmene stránky.

V súboroch cookies sa uchovávajú a prenášajú nasledujúce údaje:

 1. Nastavenie jazyka
 2. Vyhľadávané pojmy
 3. Frekvencia prehliadania stránky
 4. Používanie funkcií stránky
 5. Status dialógu spätnej väzby stránky
 6. Výber krajiny vo filtri projektov
 7. Posledné vyhľadávanie prostredníctvom prehľadávania stránky
 8. Status oznámenia o používaní súborov cookies
 9. Status oznámenia stránky danej krajiny

Keď užívateľ otvorí našu stránku, je informovaný o používaní súborov cookies na analytické účely a získava sa jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa tiež uvedie odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

b)    Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou technicky potrebných súborov cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak bol udelený súhlas užívateľa, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies na analytické účely je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

c)    Účel spracúvania údajov

Účelom používania technicky potrebných súborov cookies je zjednodušiť používanie internetových stránok pre užívateľov. Niektoré funkcie našej stránky nemôžeme poskytovať bez používania súborov cookies. Pre tieto funkcie je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. Cookies používame na nasledujúce účely:

 1. Prijatie nastavenia jazyka
 2. Zapamätanie si vyhľadávaných pojmov
 3. Zapamätanie si navštívených stránok

Údaje užívateľa získavané technicky potrebnými súbormi cookies sa nepoužívajú na tvorbu užívateľských profilov.

Na tieto účely je tiež našim oprávneným záujmom spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

e) Doba uchovávania, možnosť namietať a vymazať údaje

Cookies sa uchovávajú v počítači užívateľa a prenášajú sa na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ takisto plnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Prenos súborov cookies môžete vypnúť alebo obmedziť zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Cookies, ktoré sa už uložili, je možné kedykoľvek vymazať, a to aj automaticky. Ak súbory cookies deaktivujete pre našu stránku, možno sa nebudú dať plne využívať všetky jej funkcie.

6.    Google Analytics

Táto stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (1600

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jej použitie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics". Umožňuje priraďovať údaje, relácie a interakcie na rôznych zariadeniach k pseudonymnému užívateľskému ID, a tak analyzovať aktivity užívateľa na týchto zariadeniach. Služba Google Analytics používa „cookies", ktoré sú uložené vo vašom počítači, aby pomohla stránke analyzovať, ako ju používate. Informácie, ktoré generujú súbory cookies o tom, ako používate túto stránku, sa väčšinou prenášajú do servera Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP, Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa do Google servera v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti so službou Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google. V mene prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používate stránku, na tvorbu správ o aktivite stránky a na poskytovanie iných služieb v súvislosti s touto stránkou a s používaním internetu pre prevádzkovateľa stránky. Tieto účely zahŕňajú aj náš oprávnený záujem na používanie služby Google Analytics. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods.  1 písm. a) nariadenia GDPR. Údaje, ktoré prenášame a spájame so súbormi cookies, identifikácia užívateľa (napr. užívateľské ID) alebo reklamné ID sa po 14 mesiacoch automaticky vymažú. Údaje, ktorých doba uchovávania sa skončila, sa automaticky raz za mesiac vymažú. Pre viac informácií o podmienkach používania a ochrany údajov navštívte stránku

 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://policies.google.com/?hl=en.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že v takom prípade možno nebudete môcť maximálne využiť všetky funkcie tejto stránky. Takisto môžete zabrániť tomu, aby Google získaval údaje vytvorené súbormi cookies a spájal ich s vaším používaním stránky (vrátane vašej IP adresy) a aby tieto údaje spracúval, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en browser add-on. Zrušenie súborov cookies zabráni ďalšiemu získavaniu vašich údajov, keď navštívite túto stránku. Ak chcete zabrániť tomu, aby služba Universal Analytics získavala údaje z rôznych zariadení, musíte súbory cookies zrušiť vo všetkých používaných systémoch. Ak chcete zrušiť súbory cookies, kliknite na nasledujúci odkaz: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a> </p>. Upozorňujeme vás, že pre túto stránku je povolená anonymizácia IP, čo znamená, že služba Google Analytics nahradila kód tzv. „anonymizeIp", aby sa zaistilo, že IP adresy sa získavajú anonymne (tzv. maskovanie IP adresy).

7.    Newsletter

7.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej stránke sa môžete prihlásiť k odberu bezplatného newslettera. Ak sa zaregistrujete na odber newslettera, prenášajú sa k nám tieto údaje zo vstupnej masky:

Meno a priezvisko*

Názov spoločnosti

Email * Záujmy

Okrem toho sa pri registrácii získavajú nasledujúce údaje:

 1. Dátum a čas registrácie
 2. Informácie o registrácii

Počas procesu registrácie sa získava váš súhlas so spracúvaním údajov a uvedie sa odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním údajov sa tretím stranám neposkytujú žiadne údaje na účel zasielania newsletterov. Tieto údaje sa použijú výhradne na zasielanie newsletterov.

7.2.    Právny základ pre spracúvanie údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov po registrácii užívateľa na odber newsletterov, ak užívateľ poskytol súhlas.

7.3.    Účel spracúvania údajov

Na zasielanie newsletterov sa používa e-mailová adresa užívateľa.

Získavanie ďalších osobných údajov pri procese registrácie slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

7.4.    Doba uchovávania

Údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Emailová adresa užívateľa sa bude preto uchovávať po dobu aktívnej registrácie na odber newsletterov.

7.5.    Možnosť namietať a vymazať údaje

Svoju registráciu na odber newsletterov môže príslušný užívateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel obsahuje každý newsletter príslušný odkaz.

Toto tiež umožňuje odvolať súhlas s uchovávaním osobných údajov získaných počas procesu registrácie.

8.    Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

8.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej stránke nájdete kontaktný formulár pre elektronický kontakt. Takisto máte možnosť registrovať sa v myPERI, čo vám umožní získať prístup k obsahu a službám, ktoré ponúkame iba registrovaným užívateľom. Ak užívateľ využije túto možnosť, prenesú sa k nám a uchovajú údaje uvedené vo vstupnej maske. Ide o nasledujúce údaje:

* Povinné pole

Oblasť záujmu

Oslovenie*

Meno*

Priezvisko*

E-mail *

Názov spoločnosti

Ulica

PSČ*

Mesto

Štát

Krajina*

Telefónne číslo

Fax

Vaša správa*

Okrem toho sa v čase odoslania správy uložia nasledujúce údaje:

(1)    Dátum a čas registrácie (2)    Informácie z formulára

Získa sa váš súhlas so spracúvaním údajov v rozsahu procesu odosielania a uvedie sa odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uchovajú osobné údaje užívateľa prenášané e-mailom.

V tejto súvislosti sa neposkytnú žiadne údaje tretím stranám. Tieto údaje sa použijú výhradne na spracúvanie konverzácie a na účely myPERI.

8.2.    Právny základ pre spracúvanie údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov, ak užívateľ poskytol súhlas.

Právnym základom pre spracúvanie údajov prenášaných počas zasielania e-mailu je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, doplňujúcim právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

8.3.    Účel spracúvania údajov

Osobné údaje zo vstupnej masky používame iba na spracovanie vzniku kontaktu a na to, aby sme vám poskytli obsah a služby vyhradené pre našich registrovaných užívateľov. V prípade kontaktu emailom to tiež tvorí potrebný oprávnený záujem na spracúvanie údajov.

Ďalšie osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zaistila sa bezpečnosť našich IT systémov.

8.4.    Doba uchovávania

Údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajov zasielaných e-mailom, uchovávajú sa do ukončenia príslušnej konverzácie s užívateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, keď sa dá z okolností usúdiť, že dané skutočnosti boli plne objasnené. Doplňujúce osobné údaje získané počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr do siedmych dní.

8.5.    Možnosť namietať a vymazať údaje

Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti uchovávaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.

Za týmto účelom nás kontaktujte e-mailom na adrese data.protection@peri.com alebo na korešpondenčnej adrese našej zodpovednej osoby: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Mníchov. V takomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje uložené počas toho, keď nás užívateľ kontaktoval.

9.    Prenos údajov tretím stranám

Pri prevádzkovaní stránky PERI spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia sú povinní spracúvať údaje výhradne podľa pokynov ako sprostredkovatelia v súlade s čl. 26 nariadenia GDPR. Akékoľvek iné zverejnenie vašich údajov tretím stranám sa vykoná iba vtedy, keď ste s ním súhlasili (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak je to potrebné v rámci našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov spoločností v rámci skupiny PERI v zmysle § 66a slovenského Obchodného zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Zoznam našich pridružených spoločností sa nachádza tu [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakteweltweit.html]. Náš oprávnený záujem spočíva v jednotnej správe údajov zákazníkov a potenciálnych zákazníkov v celej skupine. Upozorňujeme vás, že naše pridružené spoločnosti môžu sídliť mimo EÚ, a teda aj v krajine, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany podľa požiadaviek EÚ na ochranu údajov. Zaväzujeme sa vykonať všetky náležité opatrenia na to, aby sme zaručili primeranú ochranu osobných údajov užívateľov pri ich prenose do inej krajiny, než je krajina, kde sa daní používatelia nachádzajú, ako aj to, že táto ochrana bude spĺňať kritériá uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

10.    Používanie sociálnych pluginov v oblasti sociálnych médií

10.1.    Facebook

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, USA (ďalej len „Facebook"). Tieto pluginy sú označené logom siete Facebook. Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku. Touto aktiváciou sa spojíte s Facebookom a dávate súhlas s prenosom údajov na Facebook. Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priradiť vašu návštevu k vášmu účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Facebook a tam sa uložia.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Facebook [https://www.facebook.com/privacy/explanation].

Ak nechcete, aby Facebook získaval vaše údaje prostredníctvom našej stránky, musíte sa pred tým, než navštívite našu stránku, odhlásiť z Facebooku.

10.2.    Google+

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete plus.Google.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google"). Tieto pluginy sú označené logom Google+ alebo príponou „Google+" alebo „Google plus", alebo „+1".

Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú.

Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Google. Touto aktiváciou sa spojíte s

Google+ a dávate súhlas s prenosom údajov na Google+. Ak ste prihlásení na Google+, môže Google+ priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Google+. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Google, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Google a tam sa uložia.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=en]. Ak nechcete, aby Google získaval vaše údaje prostredníctvom našej stránky, musíte sa pred tým, než navštívite našu stránku, odhlásiť z Google+.

10.3.    Instagram

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Instagram, ktorá patrí do skupiny Facebook spoločnosti Facebook Inc, Palo Alto, USA. Tieto pluginy sú označené logom siete Instagram.

Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú.

Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame. Touto aktiváciou sa spojíte s Instagramom a dávate súhlas s prenosom údajov na Instagram. Ak ste prihlásení na Instagrame, môže Instagram priradiť vašu návštevu k vášmu instagram účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Instagram a tam sa uložia.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Instagram [https://help.instagram.com/155833707900388].

10.4.    Twitter

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ďalej len „Twitter"). Tieto pluginy sú označené logom siete Twitter alebo príponou „Tweet".

Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú.

Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Twitteri. Touto aktiváciou sa spojíte s Twitterom a dávate súhlas s prenosom údajov na Twitter. Ak ste prihlásení na Twitteri, môže Twitter priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Twitteri. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Twitteri, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Twitter a tam sa uložia.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Twitter [https://twitter.com/en/privacy].

10.5.    XING

Stránka PERI používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Xing, ktorú prevádzkuje spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Tieto pluginy sú označené logom siete Xing.

Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Xingu. Touto aktiváciou sa spojíte s Xingom a registráciou dávate súhlas s prenosom údajov na Xing. Ak ste prihlásení na Xingu, môže Xing priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Xingu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Xingu, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Xing a tam sa uložia.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

10.6.    YouTube

Stránka PERI používa video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 v USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávať audio a video súbory.

Keď navštívite stránku nášho webu, do nej integrovaný prehrávač YouTube ju spojí s YouTube, aby zaistil technický prenos audio alebo video súborov. Keď sa pripojíte k YouTube, informácie o vašom pripojení sa prenesú do YouTube na účel prehrávania video alebo audio súborov.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov platformy YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=en].

11.    Práva dotknutých osôb

11.1.    Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenos

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte právo nás požiadať o informácie o osobných údajoch alebo o spracúvaní údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 nariadenia GDPR), o opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 16 až 18 nariadenia GDPR), a právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 20 nariadenia GDPR).

11.2.    Právo na odvolanie súhlasu

Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe „oprávneného záujmu" prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak sú splnené zákonné požiadavky čl. 21 nariadenia GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného na základe daného súhlasu do jeho odvolania.

11.3.    Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má voči vám právny účinok alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Toto neplatí vtedy,

 1. ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami aprevádzkovateľom,
 2. ak je takéto rozhodnutie prijateľné podľa zákonov Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujúna prevádzkovateľa, ak takéto zákony obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
 3. ak sa takéto rozhodnutie urobilo s vašim výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nemusia byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, ak sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g), a ak sa prijali primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (3) musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak si chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na na korešpondenčnej adrese uvedenej vyššie alebo priamo našu kontaknú osobu Kristina.Radnyakova@peri.sk. Zodpovedná osoba: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Mníchov , data.protection@peri.com

11.4.    Právo odvolať sa na dozorný orgán

Podľa čl. 77 ods. 1 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, a najmä ak sa pri ich spracúvaní porušuje nariadenie GDPR. Adresa dozorného orgánu, do ktorého jurisdikcie spadáme, je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Tel: + 421 2 32 31 32 11 Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Kamerový informačný systém

(Druhá vrstva informácií)

Prevádzkovateľ:

PERI spol. s r. o., Šamorínska 18/4227, 903 01 Senec, IČO: 35696541, IČ DPH: SK 2020340608, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č.

11553/B

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Keďže v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a s týmto cieľom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

V zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Osoby oprávnené pristupovať k záznamovému zariadeniu sú poverené spracúvaním osobných údajov, dodržiavajú mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku, a sú pravidelne školené v oblasti ochrany osobných údajov. Neoprávnené osoby nemajú prístup k záznamovému zariadeniu.

Účel spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne odhaľovanie a predchádzanie krádežiam a podvodom, poskytovanie dôkazov pri trestných činoch, ochrana a bezpečnosť majetku zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č.

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: 14 dní

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súvislosti s kamerovým informačným systémom nasledujúce práva:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo nás požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +42123231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č.

71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).