You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vodné dielo Trenčianske Biskupice II

Údaje o projekte

Poloha: Trenčianske Biskupice, Slovenská republika

Idea vodného diela v Trenčianskych Biskupiciach vychádza zo základnej technickej koncepcie návrhu riečneho stupňa umiestneného priamo v koryte rieky Váh.

Projekt pozostáva z objektu trojpólovej hate a budovy malej vodnej elektrárne, ktorá je osadená na ľavostranné zaviazanie. Medzi telesom hate a budovou elektrárne je umiestnený štetinový rybovod pozostávajúci z troch ramien.

Stavba bola navrhnutá v prvom rade na výrobu elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu sanačného prietoku, vypúšťaného do starého koryta toku Váh v tesnej blízkosti pod haťou Trenčianske Biskupice. Druhoradou funkciou stavby je aj trvalá stabilizácia koryta pod pôvodnou haťou tak, aby  v budúcnosti neprišlo k jej podmytiu.

Objekt bol navrhnutý ako monolitický železobetónový blok založený v otvorenej stavebnej jame. Celková dĺžka objektu vrátane vývaru, vtokových aj výtokových krídel je takmer 80 m, šírka v najširšej časti budovy je 9,20 m.

Vodné dielo je tvorené viacerými dilatačnými blokmi. Základným je hlavný dilatačný blok, ktorý tvorí vlastnú budovu a nachádza sa 5 m pod úrovňou terénu. Na vtokovej časti je pripojená vtoková doska a ľavé vtokové krídlo. Na výtoku ľavé výtokové krídlo. Hlavný dilatačný blok je rozdelený do štyroch výškových úrovní.

Požiadavky

 • Realizácia výstavby malej vodnej elektrárne v krátkom časovom úseku podľa strikného časového harmonogramu z dôvodu nadväzujúceho prehradenia koryta rieky a budovania ďalších etáp
 • Dodávka veľkého množtva materiálu v krátkom čase, na stavbe bolo nasadených až 179 ton debnenia
 • Výstavba prvej etapy trvala relatívne krátky čas: marec - júl 2016
 • PERI riešenia technických detailov a podpora na stavbe

Zákazník

VOD-EKO a.s., Trenčín

Výhody pre zákazníka

 • Perfektne zvládnutá dodávka materiálu na stavbu, v niektorých prípadoch od zadania objednávky po vyskladnenie ubehlo len niekoľko hodín
 • Stavba v súlade so striktným časovým harmonogramom
 • Profesionálna a flexibilná podpora PERI tímu pri navrhovaní riešení a realizácii výstavby
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Spoločnosť PERI svojou flexibilitou, odbornými návrhmi a častou osobnou prítomnosťou technika na stavbe výrazne napomohla k naplneniu požiadaviek na rýchlosť a technickú zložitosť realizácie diela.
Karol Gavenda
stavbyvedúci

Spoločnosť PERI svojou flexibilitou, odbornými návrhmi a častou osobnou prítomnosťou technika na stavbe výrazne napomohla k naplneniu požiadaviek na rýchlosť a technickú zložitosť realizácie diela.

PERI riešenia

 • Z dôvodu umiestnenia hlavného dilatačného bloku malej vodnej elektrárne  5 m pod úrovňou terénu boli pre debnenie stien navrhnuté oporné rámy SB v kombinácií s debnením TRIO
 • Pri debnení s výškou 12 m bolo kombinované debnenie TRIO so sklápacími lávkami FB, vďaka čomu bolo možné postaviť až 5,40 m vysokú stenu na podpernú konštrukciu
 • Odskakované stropy boli realizované postupne, podperná konštrukcia PERI Rosett prenášala zaťaženie celého objemu betónu, keďže sa jednotlivé úrovne betónovali v krátkom časovom cykle
 • Podperná konštrukcia Rosett prenášala zaťaženie do spodnej dosky nábehu, keďže spodná doska bola šikmá a pre tlakovú vodu nebolo možné navŕtanie zarážok pre jednotlivé pätky
 • Na  debnenie spodnej plochy bol nasadený systém VARIOKIT položený na vodorovnej podlahe tvorenej profilmi SRU