Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Z dôvodu, že sa dilatačný blok nachádza pod úrovňou terénu do hĺbky 5,00m, boli pre debnenie stien navrhnuté oporné rámy SB v kombinácii s debnením TRIO. Pre debnenie podlahy bol navrhnutý rošt závor SRU podopretých podpernými vežami Rosett. Založenie podpernej konštrukcie predstavovalo náročnú výzvu, keďže spodná doska, na ktorú bola podperná konštrucia položená, bola spodnou doskou vstupu a bola vo výraznom spáde a prechodnici do vodorovnej roviny.

Vodné dielo II
Trenčianske Biskupice, Slovenská republika

Idea vodného diela v Trenčianskych Biskupiciach vychádza zo základnej technickej koncepcie návrhu riečneho stupňa umiestneného priamo v koryte rieky Váh.

Projekt pozostáva z objektu trojpólovej hate a budovy malej vodnej elektrárne, ktorá je osadená na ľavostranné zaviazanie. Medzi telesom hate a budovou elektrárne je umiestnený štetinový rybovod pozostávajúci z troch ramien.

Stavba bola navrhnutá v prvom rade na výrobu elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu sanačného prietoku, vypúšťaného do starého koryta toku Váh v tesnej blízkosti pod haťou Trenčianske Biskupice. Druhoradou funkciou stavby je aj trvalá stabilizácia koryta pod pôvodnou haťou tak, aby  v budúcnosti neprišlo k jej podmytiu.

Objekt bol navrhnutý ako monolitický železobetónový blok založený v otvorenej stavebnej jame. Celková dĺžka objektu vrátane vývaru, vtokových aj výtokových krídel je takmer 80 m, šírka v najširšej časti budovy je 9,20 m.

Vodné dielo je tvorené viacerými dilatačnými blokmi. Základným je hlavný dilatačný blok, ktorý tvorí vlastnú budovu a nachádza sa 5 m pod úrovňou terénu. Na vtokovej časti je pripojená vtoková doska a ľavé vtokové krídlo. Na výtoku ľavé výtokové krídlo. Hlavný dilatačný blok je rozdelený do štyroch výškových úrovní.

Zákazník

VOD-EKO a.s., Trenčín

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Spoločnosť PERI svojou flexibilitou, odbornými návrhmi a častou osobnou prítomnosťou technika na stavbe výrazne napomohla k naplneniu požiadaviek na rýchlosť a technickú zložitosť realizácie diela.
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Spoločnosť PERI svojou flexibilitou, odbornými návrhmi a častou osobnou prítomnosťou technika na stavbe výrazne napomohla k naplneniu požiadaviek na rýchlosť a technickú zložitosť realizácie diela.
Karol Gavenda
stavbyvedúci
Spoločnosť PERI svojou flexibilitou, odbornými návrhmi a častou osobnou prítomnosťou technika na stavbe výrazne napomohla k naplneniu požiadaviek na rýchlosť a technickú zložitosť realizácie diela.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Z dôvodu, že sa dilatačný blok nachádza pod úrovňou terénu do hĺbky 5,00m, boli pre debnenie stien navrhnuté oporné rámy SB v kombinácii s debnením TRIO. Pre debnenie podlahy bol navrhnutý rošt závor SRU podopretých podpernými vežami Rosett. Založenie podpernej konštrukcie predstavovalo náročnú výzvu, keďže spodná doska, na ktorú bola podperná konštrucia položená, bola spodnou doskou vstupu a bola vo výraznom spáde a prechodnici do vodorovnej roviny.
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II, Trenčianske Biskupice, Slovensko - Z dôvodu, že sa dilatačný blok nachádza pod úrovňou terénu do hĺbky 5,00m, boli pre debnenie stien navrhnuté oporné rámy SB v kombinácii s debnením TRIO. Pre debnenie podlahy bol navrhnutý rošt závor SRU podopretých podpernými vežami Rosett. Založenie podpernej konštrukcie predstavovalo náročnú výzvu, keďže spodná doska, na ktorú bola podperná konštrucia položená, bola spodnou doskou vstupu a bola vo výraznom spáde a prechodnici do vodorovnej roviny.