You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ostrov, Trenčín

Údaje o projekte

Poloha: Trenčín, Slovenská republika

Celý príbeh začal zrušením letnej plavárne na Mládežníckej ulici v Trenčíne, ktorú nahradila nová plaváreň na Ostrove v Trenčíne. Na to, aby mohla byť sprístupnená verejnosti, bolo však nevyhnutné v prvom rade vybudovať adekvátnu infraštruktúru, ktorej súčasťou bola rekonštrukcia starého mosta na Ostrov, a to najmä výmenou lávok, úpravou komunikácie od mosta k novej plavárni, rozšírením mosta o oceľové lávky pre peších a cyklistov a vybudovanie inžinierskych sietí k plavárni.

Požiadavky

  • Zákazník hľadal vysoko odborného dodávateľa lešenia, ktorý je schopný navrhnúť a zmontovať bezpečné pracovné lešenie v neštandardných podmienkach stavby
  • Požiadavkou bolo, aby most ostal počas rekonštrukcie v prevádzke

Zákazník

STAVOKOV, spol. s r.o., Trenčín

Výhody pre zákazníka

  • PERI bola jedinou firmou na Slovensku, ktorá prijala a úspešne zvládla výzvu v podobe návrhu a realizácie lešenia, ktoré bolo veľmi špecifické.
SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste na Ostrov, Trenčín - Ing. Miroslav Koptík, konateľ STAVOKOV, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Koptík
Konateľ

Realizácia rekonštrukcie jestvujúceho železobetónového mosta a jeho rozšírenie o konštrukcie oceľových lávok pre peších a cyklistov si vyžiadalo vytvorenie celoplošného lešenia pod nosnou železobetónovou  konštrukciou a čiastočne aj po bokoch pre realizáciu betónových blokov s deviačnými rúrami na vedenie exteriérových predpínacích káblov. Zástupcovia spoločnosti PERI poskytli technické riešenie, pri ktorom sa vyrovnali so všetkými limitujúcimi faktormi, ako nízka hmotnosť vlastnej konštrukcie, roznos zaťaženia, zabezpečenie trvalej prevádzky počas montáže aj počas prenájmu zaveseného lešenia a ďalšími.

PERI riešenia

  • PERI navrhla v mieste vodnej hladiny Váhu zavesenú pracovnú podlahu vo výške cca. 2 m pod spodnou hranou konštrukcie. Celková dĺžka konštrukcie bola 98 m a šírka 9,50 m, z čoho pracovná šírka predstavovala bezpečných 8 m.
  • Vytvorená pracovná podlaha pozostávala zo sústavy horizontálnych závor s oceľovými podlahami, ktoré boli podopreté dvojicami tuho spojených priehradových nosníkov ULA 50/525 HD v osových vzdialenostiach 2 m - 3 m.
  • V každej rovine priehradových nosníkov bola konštrukcia zavesená na dvojici oceľových tiahiel DW15 a stabilizovaná dvojicou oceľových stabilizátorov RSSII.
  • Oceľové závesy DW15 boli zavesené cez vopred navŕtané otvory v betónovej mostovke a oceľové stabilizátory RSSII boli ukotvené pomocou chemických kotiev do bočnej steny betónovej mostovky.
  • Na montáž zavesenej konštrukcie bola potrebná pomocná pojazdná lávka s pracovnou šírkou 8 m. Na demontáž bude nasadená lávka s pracovnou šírkou 15,75 m.

Použité PERI systémy