You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nová terasa III, Košice

Údaje o projekte

Poloha: Košice, Slovenská republika

Tretia fáza projektu Nová Terasa III prináša do Košíc bývanie nad centrom mesta. Základová konštrukcia je navrhnutá ako hĺbkový základ, kedy celé zaťaženie z hornej stavby je prenášané do pilót prostredníctvom kotevných hlavíc a kotevného roštu. Základove pásy boli realizované pomocou strateného debnenia Pecafili, vzhľadom na to, že tam nie je podzemné podlažie. Pod výstuž sa používali betónové hady 50 mm v tvare Z. Celý objekt je riešený ako 5 bytových domov, kde každý z objektov bude mať 8 nadzemných podlaží. Jeho max. pôdorysné rozmery v 1.NP sú 38,23 x 42,58 m, ktoré slúžia ako parkovacia garáž. Podlažia 2.-7.NP sú zmenšené na rozmery 21,58 x 26,32 m, najvyššie 8.NP je ustúpené s maximálnym pôdorysom 17,76 x 22,98 m.
Prekrytie objektu tvorí plochá strecha s atikami. Systém zvislých konštrukcií je tvorený monolitickými stenami a stĺpmi. Steny v 1.NP majú hrúbku 200 – 220 mm, lokálne 300 mm. V 2. NP sú steny tvoriace kratšie fasády s hrúbkou 250 mm, zvyšné 220 mm. Od 3.NP nahor sú všetky steny s hrúbkou 220 mm.

Požiadavky

Rýchla a plynulá dodávka debnenia, preglejok a komponentov do debnenia od jedného dodávateľa.

Zákazník

Moniers Group s.r.o, Bratislava

Ing. Roman Jandura
stavbyvedúci

„Spracovanie technických návrhov a jednoduchá montáž systémových prvkov prispeli najmä k urýchleniu postupu výstavby a úspešnému zvládnutiu monolitických konštrukcií projektu Obytný súbor Nová terasa 3, Košice. Na spolupráci s firmou PERI oceňujem najmä vysokú profesionalitu obchodných zástupcov, výbornú komunikáciu s technickou podporou a kvalitné spracovanie debniacich systémov.“

PERI riešenia

Steny boli zadebnené pomocou rámového veľkoplošného debnenia TRIO, kde na jednotlivé bloky bolo vyvezených 1256 m2 rámového debnenia TRIO. Steny výťahovej šachty sú navrhnuté o hrúbke 200 mm a výške od 2900 – 3600 mm. Celé dvojjadro sa realizovalo na jeden záber. Na výťahové šachty sa používalo rámové debnenie TRIO so šachtovými prvkami TSE. Pomocou šachtových prvkov TSE sa celá skladba šachty uvoľní od zabetónovanej steny bez nutnosti rozoberania debnenia. Následne sa pomocou žeriava premiestni o poschodie vyššie. Ďalšou veľkou výhodou týchto šachtových prvkov TSE je uvoľnenie pomocou použitia páčidla a následne odlepenie debnenia od steny, čo predchádza možnému trhnutiu žeriava resp. jeho preťaženiu kvôli prilepeniu debnenia o betón. Monolitické stĺpy sú situované iba v 1. NP. Tieto stĺpy sú zošikmené s rozmermi 260 x 600 a výškou 3000 mm. Stĺpy sa debnili pomocou stĺpového debnenia TRIO TRS. Vodorovné konštrukcie v každom podlaží sú tvorené monolitickými doskami. Nad 1. NP bude stropná doska s hrúbkou 250 mm. Na mnohých miestach je doska doplnená prievlakmi medzi podpernými stĺpmi, najmä po obvode hornej stavby. Po obvode každého bytového domu je mohutný prievlak s rozmermi 530 x 600 mm. Na všetky bytové domy BD1-BD5 bolo celkovo dovezených 3500 m2 stropného debnenia MULTIFLEX. Nad 2.– 6.NP sú navrhnuté stropné dosky s jednotnou hrúbkou 220 mm. Vrámci fasád sú kombinované s priebežnými nadotvorovými prievlakmi 220 x 220 mm. Doska nad 7. NP má hrúbku 250 mm, nad loggiami 220 mm a ukončená je po obvode atikou. Nad 8.NP je navrhnutá doska hrúbky 200 mm, po obvode je atika 200 x 780 mm. Na stropné dosky sa používali Drupak lišty o rozmere 25 mm a 30 mm v počte cca 40 000 bm a oceľové hady v počte 53 100 bm čo predstavuje vzdialenosť z Trnavy do Bratislavy. Medzi balkóny boli osadené šmykové tŕne a na stropných doskách bola osadená šmyková výstuž proti pretlačeniu. Na troch stranách objektu budú vysunuté dosky loggií s vyložením 1,80 m resp. 1,60 m. Ich hrúbka je 200 – 220 mm, pričom ich horná hrana je spádovaná. Vysoký dôraz sa kládol na dosky loggií, ktoré boli zo spodnej strany pohľadové a bol presne stanovený raster rozloženia preglejky, debnili sa pomocou hladkej pohľadovej preglejky BREZA F/F 2500 x 625 x 21, po ktorej zostáva povrch betónu dokonale hladký. Prepojenie týchto dosiek s objektom je riešené vo forme 120 mm termokošov, kde na celú stavbu PERI dodalo 1 488 bežných metrov týchto termokošov. Celková plocha stropných dosiek predstavuje 30 030 m2. V navrhovanom objekte je jedno hlavné schodisko, spájajúce všetky podlažia. V každom podlaží je trojramenné s medzipodestami. Hrúbka ramien je 140 mm, hrúbka medzipodest 160 mm. Schodiskové ramená sú oddelené od schodiskových stien 20 mm dilatáciou. Budú osadené na podperné konštrukcie prostredníctvom prvkov akustického systému schodiska. Spoločnosť PERI dodávala na túto stavbu debnenie, preglejky a komponenty. Na celú stavbu sa dohromady doviezlo viac ako 12100 m3 betónu.

Použité PERI systémy