You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov

Spoločnosť PERI spol. s r. o. so sídlom Šamorínska 18/4227 v Senci, IČO:  (ďalej aj jen „spoločnosť PERI„) ako prevádzkovateľ berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Spracovanie Vašich osobných údajov preto prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej aj len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje nie sú  spoločnosťou PERI zverejňované ani neoprávnene poskytované tretím osobám.

1. Prenos údajov a ich protokolovanie pri prístupe z internetu

Údaje prenesené návštevou tejto úvodnej stránky sú používané nasledujúcim spôsobom:

Pri Vašej návšteve úvodnej stránky spoločnosti PERI prenáša Váš internetový prehliadač údaje. Tieto údaje sú dočasne ukladané na serveroch spoločnosti PERI, resp. spoločnosti PERI GmbH so sídlom 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße, Nemecká spolková republika, štatisticky vyhodnocované a nakoniec opäť zmazané. Pritom sa jedná napríklad o adresu IP využívanú na Vaše internetové pripojenie, čas a dátum Vášho vstupu na úvodnú stránku spoločnosti PERI, adresu URL stránky, z ktorej ste sa na úvodnú stránku spoločnosti PERI dostali, názov a adresu URL Vami spusteného súboru vrátane množstva prenesených údajov, hlásenie, že sa prístup podaril, rozpoznávacie údaje o Vašom operačnom systéme a Vašom prehliadači vrátane názvu Vášho poskytovateľa internetových služieb. Priradenie uvedených údajov ku konkrétnej osobe nie je spoločnosti PERI umožnené.

Spoločnosť PERI spracováva tieto údaje na účel vytvorenia spojenia k svojej webovej prezentácii a umožnenia jej využívania. Okrem toho slúži prenášanie údajov a protokolovanie údajov na zabezpečenie systému a správu servera vrátanie zlepšovania internetovej ponuky. Zásadne neprebieha vyhodnocovanie adries IP. Výnimka platí napríklad pre prístupy na doménu www.peri.com.

Navyše využíva spoločnosť PERI na tejto webovej stránke službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Aplikácia Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie získané pomocou súborov cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky budú pravidelne odosielané na server spoločnosti Google v USA a tam ukladané. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaše adresa IP vždy najskôr skrátená  spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP bude odoslaná na server spoločnosti Google v USA, a tam skrátená, iba vo výnimočných prípadoch. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktívna. Na základe zadania prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webové prezentácie a internetu s ohľadom na prevádzkovateľa webovej stránky. Adresa IP prenesená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme Vás ale, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou súborov cookie týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si pomocou nižšie uvedeného odkazu siahnete a nainštalujete vstavaný modul do prehliadača (plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Súbory cookie

Úvodná stránka spoločnosti PERI používa súbory cookie. Súbory cookie sú súbory, ktoré sa vymieňajú medzi Vaším prehliadačom a serverom spoločnosti PERI a sú ukladané na Vašom počítači. Tieto súbory slúžia na rozširovanie internetovej ponuky spoločnosti PERI vrátane zjednodušenia jej využívania. Pomocou cookie je možné napríklad ukladať heslá. Využívanie súborov cookie môžete deaktivovať nebo obmedziť tým, že vo svojom prehliadači vykonáte zodpovedajúce nastavenia.

3. Rozsah a účel použitia osobných údajov

3.1 Spoločnosť PERI spracúva Vaše osobné údaje najmä tieto kategórie osobných údajov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, pohlavie, podpis, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a fotografia, zamestnávateľ a pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, adresa IP, čas a dátum vstupu na úvodnú stránku spoločnosti PERI, adresa URL stránky, názov a adresa URL súboru, hlásenie, že sa prístup podaril, rozpoznávacie údaje o operačnom systéme a prehliadači vrátane názvu poskytovateľa internetových služieb.

3.2 Tieto osobné údaje sú spracúvané v zmysle Nariadenia GDPR spoločnosťou PERI spol. s r. o. IČO: 35696541 ako prevádzkovateľom na účel prípravy, uzavretia, realizácie a plnenia povinností z obchodných vzťahov ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a ak bol udelený  osobitný  súhlas tak aj na účely vybavovania podnetov, poskytovanie informácií, rovnako ako aj na propagáciu spoločnosti PERI a priamy marketing, ktoré je možné považovať aj za oprávnený záujem spoločnosti PERI na spracúvaní osobných údajov. Právnym základom spracúvania sú aj iné právne predpisy, napr. zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Poskytnutie osobných údajov, pri ktorých nie je vyznačená ich nepovinnosť, je potrebné pre uzavretie zmluvy a v prípade ich neposkytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť.

3.3 Osobné údaje sa poskytujú najmä zamestnancom prevádzkovateľa i materskej spoločnosti - spoločnosti PERI GmbH so sídlom 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße, Nemecká spolková republika, spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií, externým audítorom, alebo tretej strane  na základe osobitného zákona.

3.4 Osobné údaje sa spracúvajú na nevyhnutný čas, pokiaľ je to potrebné na stanovený účel, po skončení zmluvného či iného vzťahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie nárokov, ako aj v lehotách stanovených registratúrnom poriadku prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi.

4. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči spoločnosti PERI:

8.1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.

8.2. Právo aby spoločnosť PERI opravila jej nesprávne osobné údaje a aby doplnila jej neúplné osobné údaje.

8.3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

8.4. Právo na to, aby spoločnosť PERI obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- spoločnosť PERI  nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

8.5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti PERI, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

8.6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u spoločnosti PERI.

8.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti PERI, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

8.8. Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

8.9. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov .

8.10. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla spoločnosti PERI alebo na elektronickej adrese ildiko.kissova@peri.sk